Hackafe

Всичко започна в края на месец май 2013. Група ентусиасти се събрахме за да основем, както тогава му казвахме “лаб” (от лаборатория). Идеята беше, да направим място, където хората да могат да се събират и да творят заедно. Място отворено за всички и независимо от фирми, община или правителство.

Събрахме се и го направихме. Около 40 (четиридесет) човека. По онова време не познавах почти никой от тях, а тези които познавах ги знаех бегло, само по физиономия, не помнех имената им.

Откриването на Хакафе
Откриването на Хакафе

Сградата на Хакафе
Сградата на Хакафе
Събрахме пари (наши джобни, спестени, никой не ни е финансирал). Търсихме и намерихме едно чудесно място (около 140 кв.м) в перфектния супер център, на невероятно място, с тераса със страхотна гледка към хълмовете на града.

Пуснахме Интернет, намерихме някакви маси и столове и се настанихме.

И клубът започна да функционира 🙂

Всеки е свободен, да дойде когато пожелае, да дойде с лаптопа си, или с компютъра си или с приятели. Да остане колкото време пожелае и да творят каквото пожелаят. Място отворено за всички.

За изминалите девет месеца, съдействахме за организирането на две конференции по компютърни технологии (PlovdivConf и PlovDev). Организирахме няколко курса по компютърни технологии (в момента тече един и се подготвят нови на различни теми). Курсовете до сега бяха безплатни – повтарям напълно безплатни, обучаемите не плащат нищо.

Защо го правим?

Честно – не знам. Вероятно всеки си има причина. Аз искам да има място, огнище в града, където себеподобните да се събираме и да общуваме, да се запознавам с нови хора, да предаваме каквото знаем и можем на другите (безплатно) и така да съдействаме за подобряване на обстановката в града.

Това, което забелязвам за хората от Хакафе е, че всички се включват в някакви доброволчески дейности в полза на обществото (освен Хакафе).

И другото, което забелязвам – през пролетта на 2013-та имаше Startup Weekend в София на тема мобилни приложения. В отборът, който спечели имаше едно момиче от Хакафе. Есента на 2013-та имаше Startup Weekend в Пловдив. Отборът, който спечели беше половината от членове на Хакафе. Януари 2014-та имаше Game Jam в Пловдив. В отборът, който спечели имаше един младеж от Хакафе.

Накратко, хората които са членове на Хакафе, не са случайни. Аз лично го считам за привилегия да съм част от това 🙂

Какво означава, да си член на Хакафе?

В интерес на истината, дори и да не си член на Хакафе, никой няма да те върне, ако дойдеш на някое от събитията, които организираме – конференция, презентация, hackaton, лекция, курс, семинар или парти.

Но ако си член на Хакафе, това означава първо, да станеш член на едно общество от изключителни хора, отдадени в своята професия, които искат да променят себе си, града си и страната си. И второ, ще спонсорираш тази кауза, защото без парите, които всеки месец заделяме това благо за града ни няма да го има.

Учредителното Събрание на Хакафе
Учредителното Събрание на Хакафе
Преди няколко седмици излезе регистрацията на Сдружение с Идеална Цел, в Обществена Полза “Хакафе”. Вече можем да получаваме официални дарения. Така че, ако ти или фирмата ти имате желание и възможност – свържете се с нас 🙂

Сайтът на Хакафе с повече информация, адрес и как да се свържете с нас е
www.hackafe.org

Ако просто искаш да следиш какво се случва, харесай страницата ни във Facebook. Там редовно известяваме за престоящи събития – добре си дошъл на всяко едно от тях!
Хакафе във Facebook

Hackafe (English)

It all started in the end of May 2013. A group of enthusiasts gathered together to set up a “lab”. The idea was to make a place where people can come and create things together. A place open for everyone, independent of corporations or government.

We have gathered and did it. We were 40 (fourty) people. At that time I did know almost no one of them. Those who I knew I didn’t know their names.

The opening of Hackafe
The opening of Hackafe

The Hackafe place
The Hackafe place
We collected money (our savings, we’ve got no funding from anywhere). We’ve looked and rented a wonderful place (140 sq.m.) in the perfect super center, on an incredible place, with a terrace with an amazing view to the hills of the city.

Wired the Internet, found some tables and chairs and settled.

And the club started to function 🙂

Everyone is free to come whenever he wants, to come with a laptop, or a computer, or with freinds. To stay as long as he wants and to create whatever they want. A place open for everyone.

For the past nine months we collaborated for two computer conferences to be organized (PlovdivConf and PlovDev). We organized several courses in computer sciences (there is one running at them moment and few more are being prepared on different topics). These courses were free of charge so far – I repeat, completely free of charge. The students don’t pay a dime.

Why do we do it?

Honestly – I don’t know. Probably everyone has a reason. I want a place where people like me to gather together and to socialize, to meet new people, to give whatever we know and can to the other (for free) and this way to improve the city.

I have noticed that all Hackafe people are volunteers in different activities for the benefit of the society (in addition to Hackafe).

And another thing I have noticed – in the spring of 2013 there was a Startup Weekend in Sofia for mobile applications. The winner team had a girl member from Hackafe. In the fall of 2013 there was a Startup Weekend in Plovdiv. The half of the winner team was from Hackafe. In January 2014 there was a Game Jam in Plovdiv. The winner team had a young man from Hackafe.

In short, the Hackafe members are exceptional. Personally I feel privileged to be part of it 🙂

What does it mean to be a member of Hackafe?

Even if you are not a hackafe member, you can come to all of the events we organize – conferences, presentations, hackatons, lectures, teachings, trainings or parties.

If you are a Hackafe member, this means first, that you are a member of a community of exceptional people, loving their professions, who want to change themselves, their city and their nation. And second, you will sponsor the cause, because without the money we give every month, this good for our city will not exist.

Hackafe Constituent Assembly
Hackafe Constituent Assembly
Few weeks ago we have received the official registration of Not for Profit Organization for the Good of the Society “Hackafe”. Now we can accept official donations. So, if you or your company want to donate, please contact us 🙂

The Hackafe web site with more information, address and how to contact us
www.hackafe.org

If you just want to be informed what is going on, please like our Facebook page. We regularly post notifications for upcomming events – you are welcome on all of them!
Hackafe on Facebook