Силата и слабостта на C++

На 12 октомври открихме есенния сезон на конференциите с PlovDev – конференция чиято цел е да укрепи ИТ общността. Бях един от лекторите, като моята презентация беше на тема “Силата и слабостта на C++”.

Бях забелязал през годините, че има програмисти които подценяват C++ или се страхуват от него. А други го използват по начин, който на практика вреди на проектите по които работят. Затова исках да покажа на слушателите силните страни на езика и как да ги използват в практиката си. В същото време исках да им покажа слабостта на езика и как да я използват в полза на работата. Основната идея, която исках да покажа е много добре описана в този текст:

freedomСвободата е основна концепция в езика C++.

1. Той има всички функции, но никога не принуждава програмистите да ги използват. Можете да изберете да програмирате по все-възможни начини, като например: асемблерен стил, структурно, обектно-ориентирано, функционално, мета, объркано и т.н…

2. Можете да изключите всичко. Ако не искате обектно ориентирано програмиране, можете да използвате под-множеството на C. Ако искате да изключите STL и да използвате Boost C++ библиотеките, можете да го направите. Ако искате да изключите C++ runtime – можете да го направите.

C++ се отнася с вас като към зрял човек.
C++ ви дава огромна мощ.
А с огромната мощ идва огромна отговорност.

Ето самата презентация в PDF формат. А това е видео запис на презентацията.

 

Конференцията беше много интересна с теми, които засягаха различни области от програмирането. Запознах се с хора от различни градове на страната, обменихме идеи или просто общувахме.

Благодаря на организаторите за перфектната организация и се надявам скоро да има нови издания, които да популяризират добрите практики в програмирането.

Ето снимки от конференцията

Power and weakness of C++

On October 12 we opened the autumn conferences with PlovDev – a conference that aims to strengthen the IT community. I was one of the speakers, as my presentation was entitled “The strength and weakness of C++”.

I had noticed over the years that there are programmers who underestimate C++ or afraid of it. Others use it in a way that actually damages the projects they work on. So I wanted to show the audience the strengths of the language and how to use them in practice. At the same time I wanted to show them the weakness of the language and how to use it for the benefit of the work. The main idea that I wanted to show is very well described in this text:

freedomFreedom is the core objective in C++ language design.

1. It has all features, but it never forces anything to programmers. You can choose to do all sorts of programming like assembly, structured, OOPS, functional, meta, confused, etc…

2. You can bypass everything. If you don’t want OOPS, you can use the C subset. If you want to bypass STL and use Boost C++ Libraries you can do so. If you want to bypass C++ runtime you can do so.

C++ treats you like an adult.
C++ gives you great power.
And with great power, comes great responsibility.

Here’s the presentation (in Bulgarian language) a PDF format. And this is a video record of the presentation (in Bulgarian language).

 

The conference was very interesting with topics covering different areas of programming. I met people from different cities of the country, exchanged ideas, and networked.

I thank the organizers for the perfect organization and I hope soon to have new releases to promote best practices in programming.

Here are some photos from the conference

Happy birthday to me

Вчера имах рожден ден. Благодаря на всички за поздравленията и подаръците!

Най-ценно за мен бе, че цял ден бях със сина ми на една компютърджийска конференция – WordCamp Sofia 2013 – и си прекарахме много добре, като колеги, приятели, и баща и син. Вечерта като се прибрах, получих от дъщеря ми това
P1060807

А съпругата ми още от миналата седмица планира днес да излезем сред природата – нещо което ми носи изключителна радост.

WordCamp Sofia

WordCamp SessionВчера бях лектор на българското издание на най-голямата конференция за WordPress – WordCamp Sofia 2013. Темата на моята презентация беше “Как да печелим от WordPress?”. Говорих за начините по които човек може да печели пари от WordPress. За мен беше предизвикателство да подготвя темата, тъй като цял живот съм работил в сферата на комерсиалния софтуер и не съм предполагал, че от Open Source може да се печели. Но се оказа, че вече няколко години работейки с WordPress имах възможноста да наблюдавам как се случват нещата от две гледни точки: потребител на WordPress и разработчик на plugin-и и теми за WordPress. Споделих опита си и наблюденията за различните канали по които може да се печели.

Ето самата презентация в PDF формат.

 

Конференцията беше много интересна, а темите бяха в два потока: общ и за разработчици. Подбрах си лекции според моите интереси и научих интересни неща, които със сигурност ще са полезни в работата ми.

Благодаря на организаторите за перфектната организация и се надявам скоро да има нови издания, които да популяризират тази удобна система за управление на сайтове.

Ето снимки от конференцията

WordCamp Sofia (English)

WordCamp SessionYesterday I was a speaker on the Bulgarian edition of the largest conference for WordPress – WordCamp Sofia 2013. The topic of my presentation was “How to earn by WordPress?”. I talked about the ways in which you can earn money by WordPress. It was a challenge to prepare the topic because all my life I have worked in the field of commercial software and I did not imply that Open Source can be used to earn money. But it turned out that several years working with WordPress I had the opportunity to observe how things happen from two perspectives: а user of WordPress and а developer of plugins and themes for WordPress. I shared my experience and observations of the different channels that can be used to earn.

Here’s the presentation (in Bulgarian language) in a PDF format

 

The conference was very interesting and the topics covered were in two streams: general and for developers. I picked my classes according to my interests and I learned interesting things that will surely be useful in my work.

I thank the organizers for the perfect organization and I hope soon to have new releases to promote this convenient content management system.

Here are some photos from the conference